Vulkaniska dammar

På kontoret där damm, vätskor, gaser eller brandfarliga ångor lever, och det finns inga utsedda zoner, som kan utgöra explosionsrisk, bör ett omfattande dokument som heter explosionsriskbedömning utarbetas utan dröjsmål.Det borde vara att arbetsgivarens plikt är att rikta explosionszoner.

Dessutom i minnessektionen 37. § 1. förfoga över inrikesministern och administration av den 7 juni 2010. I tanken på brandskydd av byggnader, andra byggnader och områden (Dz.U.10.109.719, både för och ändå angränsande områden, där de tillverkas, lagras, eller lagrade brännbara material och var de kan titta på blandningen kan orsaka explosion, åtar sig att bedöma risken för explosion.I den nuvarande bedömningen är det absolut nödvändigt att ange rum som är utsatta för explosion. I lägenheter och utomhusutrymmen måste lämpliga explosionszoner anges. Grafisk dokumentation bör förberedas innehållande klassificering och faktorer som kan orsaka explosion.

Bedömningen av explosionsrisken ska utformas i enlighet med gällande europeiska standarder, bland annat bör nämnas:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosiva atmosfärer. Förebyggande av explosion och explosionsstöd.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosiv atmosfär - Klassificering av rymden - Explosionsfarliga atmosfärer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosiva atmosfärer.Klassificering av rymden. Atmosfärer som innehåller brännbart damm,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnätverk. Explosionsriskzonernas analys och urval.• PN-EN 6079-10-14 "Explosiva atmosfärer - Designa, välja och montera elektriska installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Explosiv atmosfär - Materialegenskaper beträffande klassificering av gaser och ångor - Metod för frågor och tabelldata"• PN-EN 50272-3: 2007 "Krav för att säkra och bygga sekundära batterier..